Проект „Перперикон – минало за бъдеще”

На 23.04.2015г. бе подписан договор 24-10М1-28 реализиране на проект „Перперикон – минало за бъдеще”. Договорът е на стойност 748 203, 60 евро и се финансира по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ( ФМ на ЕИП) 2009-2014. Проектът ще се реализира в рамките на 13 месеца и ще приключи на 30.04.2016
Основната цел на проекта „Перперикон – минало за бъдеще” е да се възстанови, съхрани и популяризира археологически комплекс „Перперикон” като уникална част от българското и европейското културно наследство. Специфичните цели на проекта са:  Да се възстанови, съхрани и експонира античен и средновековен град Перперикон, който е част от едноименния комплекс; Чрез съвременните дигитални технологии да се  улесни достъпа  на различни групи от обществеността до археологически комплекс „Перперикон”; Да се популяризира археологически комплекс „Перперикон” като част от българското и европейското културно наследство.
Проекта е насочен към:
Жителите на община Кърджали от различни социални и етнически групи, вкл. и роми;
Специалисти в областта на културното наследство от България и Норвегия, Исландия и Лихтенщайн – историци, археолози,  изследователи, архитекти с интерес към историята и представители на институции, отговарящи за опазването на културното наследство;
Посетители на Археологическия комплекс „Перперикон” – български и чуждестранни туристи, ученици и студенти,  пенсионери и граждани от други социални групи.
Основните дейности по проекта са свързани с консервационно-реставрационните работи  и експониране на античен и средновековен град Перперикон съгласно изготвения, съгласуван и одобрен работен проект, който обхваща югозападната част на Акропола. Ще бъдат консервирани и реставрирани сгради, съоръжения и урбанистични  структури, находящите се в тази част, а именно – 3 олтара, щерна, 4 жилищни сгради, крепостната стена на Акропола с 2 бастиона, полигонална кула и уличната мрежа.
По проекта ще се организират и проведат и промоционални събития  за популяризиране на Перперикон.
В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат: Реставрирани и експонирани 11 обекта от античен и средновековен град Перперикон; Проведени  тридневен промоционален семинар „Перперикон – минало за бъдеще”, 6 презентационни събития и 3 пресконференции; Създаден сайт на проекта; Поставени  билборд и  информационна табела; Разпространени  2000 бр. дипляни и 4000 бр. брошури; Отпечатани 10 публикации в местната и националната преса.