ПРОЕКТ „Перперикон – минало за бъдеще”

Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ( ФМ на ЕИП) 2009-2014