ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА

В рамките на проекта ще се проведат информационни дейности, насочени към обществеността и медиите, а именно:
Организиране и провеждане на 3 пресконференции, насочени към медиите. Първата пресконференция ще се проведе в началото на проекта и на нея ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. В средата на изпълнението на проекта ще се проведе пресконференция, на която ще се представи постигнатия напредък. В края на проекта ще се проведе заключителна пресконференция, на която ще се презентират постигнатите резултати;
Разработване и поддръжка на интернет сайт на проекта на български и английски език – сайта ще предоставя информация за проекта, за партньорите и ще представя резултатите от проекта, включително и триизмерния модел на Перперикон. На сайта периодично ще се публикува информация, свързана с изпълнението на проекта;
На археологическия комплекс „Перперикон” ще бъде поставен билборд, който след приключването на проекта ще бъде заменен с информационна табела.
Информиране на обществеността чрез печатни материали – ще бъдат изработени и разпространени 2000 броя дипляни, представящи проекта и източника на финансиране и 4000 броя брошури, представящи резултатите от него, от които 2000 на български език и 2000 на английски език.
Отпечатването на 5 публикации в местната преса и 5 публикации в националната преса, в това число и в специализирани издания.
Също така регулярно на страницата на Община Кърджали ще се публикуват прессъобщения и информация от екипа на проекта.
Всички информационни материали включително и тези разпространявани по електронен път ще съдържат информация за финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП и ще бъдат съобразени със изискванията от Наръчника за дизайн и комуникация и Анекс ІV на Регламента.
Дейностите по информация и публичност са част от изискванията за кандидатстване по програмата. Предвидените дейности са насочени към осигуряване на прозрачност при изпълнението на проекта и информиране на възможно най-голяма част от общността.
Дейността ще се извръши от външен изпълнител след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка съвместно с екипа на проекта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *