ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ИЗВЪРШВАНЕТО НА КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИТЕ РАБОТИ

Съгласно изискванията на нормативната уредба и спецификата на обекта по време на извършването на консервационно-реставрационните работи ще бъде осъществен строителен и авторски надзор. Избраният Консултант по строителния надзор ще следи и носи отговорност за:
1. Законосъобразното започване на строежа;
2. Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
3. Изпълнение на дейностите, съобразно одобрения работен проект и изискванията на Закона за устройство на територията и нормативната уредба;
4. Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
5. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
6. Годността на строежа за въвеждане в експлоатация.
Строителният надзор ще приема всички консервационно-реставрационни работи и ще оформя съответните документи. След приключване на консервационно-реставрационните работи, строителният надзор ще изготви окончателен доклад.
Авторският надзор ще се извършва от проектантите, изготвили работния проект. Те ще съблюдават процеса на извършване на консервационно – реставрационните работи, съответствието с одобрените технологии на извършването на дейностите, както и спазването на нормативните изисквания. При възникнала необходимост ще одобрява промени в предварително заложените работи. Те ще съгласуват екзикутивната документация и представят доклад.
Строителният и авторският надзор ще се извършват от външни изпълнители, избрани след провеждане на обществена поръчка за възлагане на дейносттите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *