РАЗРАБОТВАНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ

В рамките на два месеца двама експерти „Тръжни процедури” ще подготвят необходимите документации за възлагане на обществени поръчки за изпълнението на основните дейности по проекта, а именно:
Извършване на консервационно реставрационните работи на античен и средновековен град Перперикон съгласно разработения работен проект;
Осъществяването на строителен надзор на извършването на консервационно -реставрационните работи;
Осъществяването на авторски надзор на извършването на консервационно -реставрационните работи;
Дигитално заснемане на археологическия комплекс и изработването на триизмерен модел;
Организиране на презентационни събития и осъществяване на дейностите за информираност и публичност;
Осъществяване на независим финансов одит на изпълнението на проекта.
В рамките на 4 месеца ще бъдат проведени процедурите за възлагане на обществените поръчки и избора на изпълнители за изпълнението на по-горе описаните дейности. Видът на процедурите е съобразен със стойността на съответните дейности, описани в бюджета на проекта и са взети под внимание всички сходни дейности, които Община Кърджали ще възлага през настоящата година. Провеждането на самите процедури ще се осъществява от общинската администрация, в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, Закон за културното наследство и утвърдените вътрешни процедури за финансово управление и контрол. В комисиите за разглеждане, оценка и класиране на участниците за извършването на консервационно-реставрационните работи и дигитално заснемане на археологическия комплекс и изработването на триизмерен модел ще бъдат включени и представители на партньора – Регионален исторически музей–Кърджали. С избраните изпълнители ще бъдат сключени договори за изпълнение на дейностите.
Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки при разходването на публични средства, Община Кърджали следва да проведе обществени поръчки при възлагане на дейности на външни изпълнители. Изборът на изпълнители съгласно изискванията на ЗОП ще гарантира прозрачността на избора и спазването на принципите на равнопоставеност между участниците, безпристрастност и равно третиране на кандидатите. Също така ще позволи да се получат икономически най-изгодните оферти, съчетаващи високо качество и оптимална цена.

Дейността ще бъде осъществена от кандидата –Община Кърджали, като в комисиите за разглеждане, оценка и класиране на участниците ще бъдат включени и представители на партньора – Регионален исторически музей–Кърджали.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *