УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Управлението на проекта ще се извърши от екип, включващ ръководител, координатор, експерт „Културно наследство”, счетоводител и технически сътрудник. Екипът ще бъде сформиран от служители на Община Кърджали, като експертът „Културно наследство” ще бъде служител от Регионален исторически музей-Кърджали. Община Кърджали ще предостави оборудван офис за нуждите на екипа. Екипът на проекта ще организира своевременно изпълнение на планираните дейности, ще следи за постигането на общата и специфичните цели на проекта, както и на заложените резултати и ще осъществява непрекъснат мониторинг на изпълнението. Техническото и финансово управление на проекта ще се извършва съгласно изискванията на Регламента за изпълнение на Финансовия мемурандум на ЕИП 2009-2014г., приложимата нормативна уредба на европейско и национално ниво, вътрешните правила и процедури, както и Системата за финансово управление и контрол на Община Кърджали.
В рамките на целия период на изпълнението на проекта, екипът ще провежда технически срещи, на които ще се планира изпълнението на предстоящите дейности и ще се отчитат постигнатите резултати. На първата работна среща ще се подготви и приеме план за изпълнението и мониторинг на проекта с подробно разписани срокове и отговорности.
По време на изпълнението на проекта ще бъде осъществен независим финансов одит, който ще се извърши от дипломиран експерт-счетоводител, избран след провеждане на процедура за възлагане на дейността. Той ще извършва проверки за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите средстава по проекта и на отчетността на изпълнението. Одиторът ще извършва заверка на всяко искане за плащане, за удостоверяване на направените вече разходи и те да се възстановят от програмата.
Основната цел на тази дейност е да се осигури постигането на всички заложени цели и резултати, качествено изпълнение на дейностите, съгласно план графика на проекта, законосъобразно и целесъобразно изразходване на средствата от бюджета на проекта. Съставът на екипа на проекта е подбран така, че да гарантира ефективно управление и отчитане на изпълнението на проекта. Избирането на независим външен одитор е гаранция за ефективно и целесъобразно изразходване на средствата от бюджета на проекта и е мотивирано от задължението на бенефициентите на безвъзмездна помощ да осигурят одит.

Дейността ще се изпълнява от Община Кърджали с участието на партньора – Регионален исторически музей–Кърджали. Независимият финансов одит ще се извърши от външен изпълнител, избран след провеждане на процедура за възлагане на дейността.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *