Въпроси и отговори

В.: Какви са специфичните цели на проекта?

О.: Специфичните цели на проекта са :
– Да се възстанови, съхрани и експонира античен и средновековен град Перперикон, който е част от едноименния археологически комплекс.
– Чрез съвременните дигитални технологии да се улесни достъпа на различни групи от обществеността до археологически комплекс „Перперикон”.
– Да се популяризира археологически комплекс „Перперикон” като част от българското и европейското културно наследство.

В.: Какви са очакваните резултати и ефект от изпълнение на проекта?

О.: В резултат от изпълнението на проекта ще бъде:
Консервирани, реставрирани и експонирани 11 обекта от античен и средновековен град Перперикон;
Осъществен строителен и авторски надзор;
Издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация;
Съхранена в дигитален формат информация за комплекса;
Проведен тридневен промоционален семинар „Перперикон – минало за бъдеще”;
Проведени 6 презентационни събития.
За осигуряване на информация и публичност ще бъдат:
Проведени 3 пресконференции;
Създаден сайт на проекта на български и английски език;
Поставени 1 билборд и 1 информационна табела;
Разпространени 2000 бр. дипляни, представящи проекта и 4000 бр. брошури, представящи резултатите от проекта – 2000 бр. на български и 2000 бр. на английски език;
Отпечатани 10 публикации в местната преса и националната преса , в това число и в специализирани издания.
Ще бъде улеснен достъпа до паметника за широката общественост.
Ще бъде повишена информираността на гражданите за ценността и уникалността на археологически комплекс „Перперикон”.
Ще бъде осигурено ефективно и ефикасно управление на изпълнението на проекта.